Rapporty z Maciejowic z 1794 r.

W zbiorach Archiwum Akt Dawnych znajdują się akta Powstania Kościuszkowskigo. Znajdujemy w nim listy z obozów spod Wilgi i Maciejowic. Jak również dwa Raporty z Maciejowic chor. Pruszyńskiego z 1794 roku.

(…) Gąsiorowski wyznaczył pięć posterunków. Głów­ne siły nadal przebywały w obozie pod Zbytkami. Mjr Ste­fan Kępiński z 80 żołnierzami piechoty, 20 — kawalerii i jedną armatą obsadził posterunek w Ostrówku naprzeciw Góry. 23 lipca mjr Józef Przebendowski wyruszył do posterunku w Karczewie, gdzie wcześniej stał Kępiński. Kpt. Fryderyk Melfart dowodził posterunkiem w Świdrach. W Wólce Gru­szczyńskiej znajdowała się komenda pod por. Mitkowskim. Milicja warszawska rozciągała kordon naprzeciwko karczmy Augustówki. Oddziały mjr. Gąsiorowskiego osłaniały linię Wis­ły, obserwując stojące pod Siekierkami i Górą placówki rosyj­skie i znajdujące się w okolicy Ryczywołu wojska pruskie. Z odcinkiem obsadzonym przez siły Gąsiorowskiego grani­czył obszar zajmowany przez oddziały gen. Skilskiego, rozcią­gający się od Leśnik aż po Maciejowice. Silny posterunek znajdował się zapewne pod Tarnówkiem. W Maciejowicach stała placówka złożona z kawalerii szwadronu powiatu garwolińskiego pod komendą chor. Pruszyńskiego. 22 lipca donosił on, że w rejonie Maciejowic rzeka jest łatwa do przekroczenia. Dlatego też kazał pozatapiać i poukrywać wszystkie łodzie. Przekazywał, że pospolite ruszenie stojące nad Wisłą cierpi na brak żywności, z tego powodu chłopi rozchodzą się, natomiast „ich komendanci nie wiadomo gdzie są”. Pruszyński infor­mował, że w Ryczywole było 300 Prusaków z armatą 4-funtową. Do miejscowości tej podchodziła również licząca 300 żołnierzy komenda rosyjska. Z danych tych Pruszyński wnosił, że przeciwnik połączonymi siłami podejmie próbę przep­rawy przez Wisłę w rejonie Tarnówka. W celu przeciwdziała­nia podjął decyzję przesunięcia swoich sił naprzeciw Ryczywo­łu. Nakazał rozpalić na znacznej przestrzeni liczne ogniska, co miało przeciwnikowi pokazać, iż na prawym brzegu rzeki sto­ją znaczne siły powstańcze. Prosił również o posiłki.

Czytamy w HISTORYCZNE BITWY WOJCIECH MIKUŁA MACIEJOWICE 1794
Wydawnictwo Bellona Warszawa 1991